Reglement huurovereenkomst

kunstuitleen particulieren / bedrijven

Artikel 1 De huurovereenkomst

 1. De Kunstuitleen kent een huurovereenkomst met en zonder kooptegoed. Daarvoor worden verschillende, t.w. particuliere- en bedrijfstarieven gehanteerd.
 2. Aanmelding als huurder voor een of meerdere van deze huurovereenkomsten kan op elk willekeurig moment plaatsvinden.
 3. Wijziging van de huurovereenkomst is te allen tijde mogelijk, met uitzondering van het onder artikel 3 bepaalde.
  De aanmelding als huurder geschiedt door middel van een door de huurder in te vullen en te ondertekenen inschrijfformulier. De huurder ontvangt hiervan een exemplaar plus een kopie van de huurovereenkomst. Bij aanmelding dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. De kunstuitleen is gemachtigd om tussentijds de voorwaarden in het reglement  Te wijzigen, de huurder wordt hiervan op de hoogte gebracht.
 4. De huurovereenkomst kan alleen worden aangegaan door  meerderjarige Rechtspersonen.
 5. Het abonnement kan schriftelijk per de eerste van iedere maand worden Opgezegd, mits de huurder aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan en alle kunstwerken zijn ingeleverd.
 6. Het is de huurder niet toegestaan de kunstwerken aan derden over te dragen.
 7. Reproduceren, kopiëren en tentoonstellen van gehuurde kunstwerken is niet toegestaan, behoudens met schriftelijke toestemming van de kunstuitleen

Artikel 2 De betaling

 1. De huurvergoeding dient voor de eerste van elke nieuwe maand te worden voldaan.
 2. De huurovereenkomst gaan in op de eerste van de lopende maand. Wanneer  deze voor de 16de in gaat. Op de 16de of later gaat de huurovereenkomst in op de 1ste van de volgende maand. Betaling geschied d.m.v. een automatische incasso of een factuur. Bij een factuur worden kosten in rekening gebracht.

Artikel 3 Het kooptegoed

 1. Het kooptegoed blijft geldig gedurende de gehele huurovereenkomst.
 2. Het kooptegoed kan door de huurder uitsluitend worden besteed voor het aankopen van kunstwerken waarover de Kunstuitleen de beschikking heeft.
 3. Na het beëindigen van de huurovereenkomst kan een eventueel aanwezig kooptegoed nog binnen een termijn 6 maanden worden besteed. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het kooptegoed aan de Kunstuitleen.
 4. De rente over het spaartegoed komt ten gunste van de kunstuitleen.

Artikel 4 Huren en inleveren van kunstwerken

 1. De kunstuitleen heeft het recht om een bestaande huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de kunstwerken onmiddellijk terug te vorderen, indien naar mening van de kunstuitleen daartoe reden is.
 2. Er kan alleen een nieuw kunstwerk worden meegenomen als aan de lopende verplichtingen is voldaan.
 3. De huurperiode is vastgesteld op maximaal zes maanden.
 4. De te huren kunstwerken worden door de Kunstuitleen afgegeven op vertoon van het inschrijvingsbewijs en/of het vorig ruilformulier en na ondertekening van een ontvangstbewijs door de huurder.
 5. Indien de huurder aan het einde van de huurperiode in gebreke blijft om de in huur ontvangen kunstwerken in te leveren, zal hem/haar een bedrag van 10,00 euro extra per volle maand per kunstwerk in rekening worden gebracht. Bovendien kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 6. De huurder verzorgt zelf op verantwoorde wijze het transport van de kunstwerken van en naar de Kunstuitleen.
 7. Zolang de gehuurde kunstwerken niet zijn terugontvangen door de Kunstuitleen lopen alle verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst door voor de (gewezen) huurder of diens rechtsopvolgers, zonder dat deze(n) enig recht aan de huurovereenkomst kan/ kunnen ontlenen.

 Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. De huurder is verplicht bij beschadiging, vermissing of verloren gaan van gehuurde kunstwerken de Kunstuitleen hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 2. De kunstwerken zijn verzekerd door de Kunstuitleen. Het eigen risico per Kunstwerk bedraagt €125. De verzekering is slechts van toepassing op Schades hoger dan dit eigen risico. Wanneer een schade terug te vorderen Is op nalatigheid van de huurder zal deze geweigerd worden door de Verzekering van kunstuitleen.
 3. De huurder wordt geacht de kunstwerken niet in directe nabijheid van een warmtebron of in een vochtige omgeving te plaatsen of te bewaren en ze buiten direct zonlicht te houden. Bij beschadiging van of grove onachtzaamheid ten aanzien van de kunstwerken is de huurder aansprakelijk voor de ontstane schade.
 4. Herstelwerkzaamheden worden uitsluitend door de kunstuitleen Verricht.
 5. Kosten van schade aan eigendom van de huurder, veroorzaakt door Geleende kunstwerken die van de muur of op andere wijze (om)vallen, Kunnen niet woerden verhaald op de kunstuitleen.

Artikel 6 De aankoop van kunstwerken

 1. Alle kunstwerken waarover de Kunstuitleen beschikt kunnen door de huurder worden gekocht, onder eventuele verrekening van het kooptegoed.
 2. De actuele verkoopwaarde van een kunstwerk is alleen op aanvraag bij de kunstuitleen beschikbaar. De genoemde prijs op het uitleenformulier is een richtprijs.

Artikel 7 Beëindiging van de huurovereenkomst

 1. De huurovereenkomst eindigt door:
  • schriftelijke opzegging door de huurder met een opzegtermijn van een maand;
  • faillissement, surseance van betaling of curatele van de huurder.
 2. Het bestuur van de Kunstuitleen is bevoegd een huurovereenkomst eenzijdig op te zeggen indien de huurder in gebreke is gebleven met het inleveren van gehuurde kunstwerken of enige andere verplichting, dan wel met de betaling van de huurvergoeding, alsmede in geval van beschadiging van gehuurde of te huren kunstwerken.
 3. Bij beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder of diens rechtsopvolger verplicht de gehuurde kunstwerken onverwijld aan de Kunstuitleen terug te geven. In geval de huurder in gebreke is in het nakomen van deze verplichting wordt de Kunstuitleen bij deze gemachtigd het kunstwerk zelf terug te (doen) halen. Gemaakte kosten zullen dan in rekening worden Gebracht.

Artikel 8 Diversen

 1. De huurder is verplicht de Kunstuitleen schriftelijk van adreswijzigingen in kennis te stellen.
 2. Indien de huurder na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met het voldoen aan op hem/haar rustende financiële verplichtingen kan naast het nemen van in de wet toegestane maatregelen, verrekening met het kooptegoed (indien aanwezig) plaatsvinden.
 3. Alle kosten verbonden aan invordering, veroorzaakt door het in gebreke blijven van de huurder zijn voor rekening van de huurder.
 4. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart de huurder zich met de bepalingen van dit reglement te verenigen.

Download hier de printbare voorwaarden in PDF formaat